1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng thông qua biểu mẫu đăng ký, việc đặt hàng hoặc việc điền thông tin trên trang web. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ với người dùng qua email hoặc số điện thoại để cung cấp thông tin liên quan đến đơn hàng hoặc dịch vụ.

3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ cho phép những người có quyền truy cập cụ thể vào thông tin cá nhân và yêu cầu họ tuân theo các quy định bảo mật.

4. Không chia sẻ thông tin: Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ được yêu cầu.

5. Quyền riêng tư của người dùng: Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ hồ sơ cá nhân. Họ cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc xử lý thông tin cá nhân của họ.

6. Sử dụng Cookies: Chúng tôi có thể sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng và giúp chúng tôi nhận biết họ khi họ trở lại trang web.

7. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian và thông báo cho người dùng về những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi trong chính sách này sẽ được hiểu là sự đồng ý với những thay đổi đó.